Acte necesare pentru

Încheiere Contract de partaj - Ieșire din Indiviziune

Contract de Partaj - Ieșire din Indiviziune

Contractul notarial de partaj sau ieșire din indiviziune este un act juridic prin care se pune capăt stării de proprietate comună. Astfel, copartajanții împart în mod material bunul sau bunurile deținute în comun.

Partajul se poate realiza la notariat atunci când coproprietarii se înţeleg asupra cotei-părţi ce va reveni fiecăruia. După încheierea actului de partaj, fiecare parte devine proprietară exclusivă a unui bun ce a făcut obiectul coproprietăţii sau a unei cote determinate din acesta.

Avantaje

Partajarea bunurilor în mod amiabil, prin contract notarial de partaj, este mai avantajoasă atât din punctul de vedere al costurilor cât și ca durată, față de partajul în instanță.

Durata

Contractul de partaj notarial se poate încheia în câteva zile, spre deosebire de partajul în instanță care poate dura mai mulți ani, și cuprinde următoarele etape:

1. Părțile vin la notariat pentru a depune actele necesare enumerate mai jos și completează cererea de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare;

2. În 2-3 zile, după ce biroul notarial obține extrasul de carte funciară de la OCPI, părțile pot veni la notariat pentru semnarea contractului.

3. Notarul public înscrie contractul de partaj în cartea funciară în aceeași zi sau în ziua următoare autentificării contractului.

Costuri

Sunt reprezentate de onorariul biroului nostru notarial pentru contractul de partaj – ieșire din indiviziune asupra unui bun imobil  (apartament, garsonieră, casă, teren etc.) și taxa OCPI de intabulare.

Acte necesare

1. Acte necesare pentru părți:

 • cărțile de identitate
 • certificat de moștenitor/sentința civilă/certificatul de divorț/act de lichidare al regimului de bunuri

2. Acte necesare pentru imobile:

ACTE DE PROPRIETATE:

 • contract de vânzare cumpărare/contract de construire
 • proces verbal de predare primire
 • dovadă achitare integrală apartament
 • certificate de moștenitor (sunt obligatorii și actele vechi de proprietate)
 • contract de donație, contract de partaj, etc.
 • declarații de radiere ipotecă, sulta, privilegiul vânzătorului – daca este cazul
 • acte modificare apartament: autorizație de construire și proces verbal de recepție finală a lucrării – dacă este cazul
 • Acordul creditorului ipotecar – dacă bunul este ipotecat.
 •  
 • schița cadastrală + încheierea de intabulare + extras CF pentru informare
 • certificat de atestare fiscală (pe numele tuturor copartajanților) – de la Direcția de Impozite și Taxe Locale / Direcția Venituri Buget Local
 • certificat de performanță energetică
 • adeverința de la asociația de locatari
 • ultimele chitanțe si facturi – pentru utilități (energie electrică, gaze naturale, etc.)
 • extras de carte funciară pentru autentificare (se obține de către Biroul Notarial)
 • extras de CONT – în cazul în care partajul se face cu plata unei sulte